INVITAȚIE DE PARTICIPARE-Activităţi de consiliere şi dezvoltare personală

Anexa 5.2.2 – Invitația de participare (SCI)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic nr. 1 Dobreşti

Titlul subproiectului: ,,O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare”

Acord de grant nr. 582/SGL/R II din 02 10 2018

 

17.09.2019, Dobreşti

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)

 

 

Denumirea Sarcinii: Activităţi de consiliere şi dezvoltare personală

Referinta:

Această activitate își propune dezvoltarea abilităților de autoevaluare realistă a propriilor

caracteristici și autoreglare emoțională și comportamentală în situații diverse legate de viață și carieră. Se urmărește să se promoveze examenul de bacalaureat într-un procent mai ridicat, asigurarea funcționalității conținuturilor învățate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare precum și dezvoltarea spiritului de competiție, formarea de deprinderi de lucru în echipă, dezvoltarea creativității, dezvoltarea încrederii în forțele proprii.

Construirea unui climat școlar constructiv și dezvoltarea și consolidarea relației între elevi – profesori- părinți, precum și creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.

Activitatea se desfășoară cu elevii din grupul țintă, clasa a XII–a, părinți ai elevilor și profesorii care predau la clasele de a XII-a, iar în al doilea an această activitate va avea ca grup țintă elevii de clasa a XI-a.

Resurse umane: 26 de elevi ai claselor a XII-a, 10 profesori,  părinți.

Introducere

În baza Acordului de Grant nr. 582/SGL/R II din 02 10 2018, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Liceul Tehnologic nr. 1 Dobreşti a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 315903lei pentru implementarea subproiectului ,,O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare” și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru Activităţi de consiliere şi dezvoltare personală. Această activitate își propune dezvoltarea abilităților de autoevaluare realistă a propriilor caracteristici și autoreglare emoțională și comportamentală în situații diverse legate de viață și carieră. Se urmărește să se promoveze examenul de bacalaureat într-un procent mai ridicat, asigurarea funcționalității conținuturilor învățate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare precum și dezvoltarea spiritului de competiție, formarea de deprinderi de lucru în echipă, dezvoltarea creativității, dezvoltarea încrederii în forțele proprii.

Construirea unui climat școlar constructiv și dezvoltarea și consolidarea relației între elevi – profesori- părinți, precum și creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.

Activitatea se desfășoară cu elevii din grupul țintă, clasa a XII–a, părinți ai elevilor și profesorii care predau la clasele de a XII-a, iar în al doilea an această activitate va avea ca grup țintă elevii de clasa a XI-a.

Resurse umane: 26 de elevi ai claselor a XII-a, 10 profesori,  părinți.

Introducere

 

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi.

Liceul Tehnologic nr. 1 Dobreşti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru Licee din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

 

Criterii de Calificare și Selecție

Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:

 

  • studii de licență/ postuniversitare/ master/ doctorat în domeniul psihologiei
  • cursuri de specializare în domeniul psihologiei
  • minim 1 ani de experienţă profesională în domeniul psihologiei
  • cel puțin1 proiecte de dezvoltare în domeniul educațional
  • cunostinţe operare PC
  • experienţa profesională/ în proiecte educaționale dedicate psihologiei (de exemplu, grupurilor dezavantajate) este un avantaj

 

Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru negocierea contractului.

 

  CRITERII PUNCTAJ MAXIM POSIBIL (exemplu)
1. Calificări Generale generale (educaţie şi instruiri efectuate în general, ani de experienţă, funcţia deţinută, etc.) 30 puncte
2. Calificări şi abilităţi Specifice specifice (educaţie, instruiri şi experienţă în domeniul specific, relevante pentru sarcina alocată) 50 puncte
3. Experienţă în domeniul educației/ învățământului secundar superior 20 puncte
  Punctaj maxim  total 100 puncte

 

 

Conflict de interese

În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale[1], consultanții au obligația să ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul Liceul Tehnologic nr. 1 Dobreşti împotriva oricărui risc ce-i poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente faţă de alţi clienţi, sau care i-ar pune în poziţia să nu-şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de grant.

 

Prezentarea Scrisorilor de interes

Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV . Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (diplome, certificate, adeverințe, contracte similare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

 

Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 24.09.2019 , ora 12:00.

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:00.

 

Denumire achizitor: Gego Maria Livia

 

În atenția: Gego Maria Livia, coordonator grant

Adresă: loc. Dobreşti, nr.319, jud. Bihor

Tel/Fax: 0259325416

E-mail:s08dobresti@yahoo.com

[1] Paragraful 1.9 din „Ghidul privind selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul Împrumuturilor acordate de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Creditelor IBRD și Granturilor acordate de Asociația de Dezvoltare Internațională IDA” publicat de către Bancă în ianuarie 2011 (revizuit în Iulie 2014) , numit „Ghidul Consultantului”.