Istoricul scolii

slider_5
Dovezile, rămase pe cale scrisă sau orală, arată că la începutul secolului al XVIII-lea, în comună exista o şcoală confesională cu nivel de învăţământ primar. Ulterior aceasta s-a transformat în şcoală mixtă de stat cu două nivele de învăţământ: primar şi gimnazial. Mai târziu s-au deschis şcoli în toate satele comunei, acstea evoluând continuu şi drept urmare toţi locuitorii comunei sunt şcolarizaţi. In anul scolar 2008 s-a infiintat Scoala de Arte si Meserii pe structura careia a luat fiinta prin OM nr. 3846 din 17.05.2010, Liceul Tehnologic Dobresti.Liceul Tehnologic nr.1 se află în centrul administrativ şi este organizat în patru cicluri curriculare: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Până în anul şcolar 2009-2010 am funcţionat ca şcoală de arte şi meserii cu două profiluri acreditate, profiluri ce s-au păstrat.În fiecare dintre satele arondate comunei funcţionează şcoli organizate în unul, două sau trei cicluri curriculare. Astfel în localităţile Hidişel, Luncasprie şi Topa de Sus funcţionează şcoli gimnaziale organizate în trei cicluri curriculare: preşcolar, primar, gimnazial. Şcoala din localitatea Crînceşti este organizată în două cicluri curriculare: preşcolar şi primar. Menţionăm că, începând cu anul şcolar 2007-2008, din motive de efectiv, şcoala din localitatea Coposeni a fost desfiinţată. La fel s-a întâmplat şi cu şcolile primare din localităţile Răcaş şi Cornişeşti în anul şcolar 2009-2010, iar în anul 2014, tot din lipsă de efective, s-a desfiinţat şi şcoala primară din Topa de Jos. Ca urmare a acestui fapt, elevii din aceste localităţi au fost incluşi în clasele de la şcolile de centru din apropiere, navetând cu microbuzul şcolar.

Unităţile şcolare beneficiază de clădiri relativ noi, în stare bună de funcţionare. În localitatea Dobreşti s-a mărit spaţiul pentru desfăşurarea procesului instructiv–educativ prin darea în funcţiune a două clădiri noi de şcoală (prima cu finanţare din fonduri guvernamentale şi a doua cu finanţare din fonduri europene pin proiectul PHARE RO 2005). S-a rezolvat astfel într-o mare măsură problema spaţiului la şcoala de centru, astfel încât majoritatea claselor îşi desfăşoară activitatea de dimineaţă.

În ultimii ani, şcoala Dobreşti a fost desemnată centru de testare şi de admitere pentru elevii şcolilor din comunele limitrofe.

Considerată un centru zonal, Liceul Tehnologic nr.1 Dobreşti a organizat la ciclul liceal, pentru anul şcolar 2013-2014 o clasă a IX-a – filiera tehnologică, profil tehnic- domeniul mecanic, şi o clasă a IX-a –filiera tehnologică, profil tehnic- domeniul textile-pielărie, o clasă a XI-a calificarea tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii şi două clase a XI-a pentru calificarea tehnician designer vestimentar .

De asemenea am reuşit să rezolvăm multe din probleme derulând, atât prin Inspectoratul Şcolar Bihor cât şi în parteneriat cu alte instituţii o serie de proiecte ce au ca grup ţintă elevi proveniţi din grupuri defavorizate. Avantajele acestor proiecte au constat în: activităţi de remediere şcolară,Şcoala Părinţilor, Grădiniţa estivală, formarea personalului didactic, activităţi cultural artistice şi sportive, excursii, achiziţionarea de rechizite şcolare, consumabile, aparatură IT, sprijin financiar pentru elevi, înfiinţarea, cu toate dotările necesare, a unui Centru multifuncţional de zi şi finanţarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a coloniei de romi. S-au achiziţionat de asemenea 8 costume ţigăneşti pentru fete şi 8 costume ţigăneşti pentru băieţi, instrumentele necesare pentru un taraf ţigănesc. Dar cea mai mare realizare a fost fondul alocat pentru construirea în colonia de romi a unui corp de clădire pentru 3 grupe de grădiniţă, în valoare de 200.000 Euro. În momentul actual grădiniţa de romi funcţionează în acestă clădire.

Cu toate acestea încă mai avem probleme de spaţiu în sensul că 4 clase funcţionează în schimbul 2 şi cu costurile aferente transportului. Această problemă sperăm să se rezolve prin finalizarea construirii halei şi a atelierelor mecanice până la sfârşitul anului 2015.