Proiect activitate CDI 2016-2017

PROIECT ANUAL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

AN ŞCOLAR 2016-2017

 

PROFESOR DOCUMENTARIST:

SOCA LAVINIA

 1. Cadrul general
 2. Prezentarea unității de învățământ

Liceul Tehnologic nr.1 DOBREŞTI  este o instituţie de învătaţământ cu un statut şi o activitate bine conturate în peisajul învăţământului din zonă. Este o şcoală dinamică, în plină ascensiune, după cum o dovedesc  rezultatele din ultimii ani,  un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii locale.
Şcoala propune un învăţământ formativ, urmărind integrarea absolvenţilor săi în viaţa comunităţii, obţinerea de locuri de muncă, depăşirea dificultăţilor de tranziţie. Totodată şcoala urmăreşte educarea tinerilor care-i trec pragul, în spiritul respectului pentru valori fundamentale apreciate de poporul român: respectul pentru muncă, respectul pentru tradiţie, respectul pentru legi şi reguli de convieţuire şi societate.

Misiunea ei este de a pregăti forţa de muncă necesară în zonă, meseriaşi şi specialişti pentru profesii specifice zonei, dar şi altele noi apărute în condiţiile transformărilor social- economice  din ultimii ani, de a oferi  educaţie la standarde de calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire,  ca o condiţie a progresului economic şi cultural al comunităţii locale, în special şi al ţării noastre în general.

 

 • Punctele tari ale școlii:
 1. este singurul liceu din zonă;
 2. este singurul care pregăteşte forţa de muncă în domeniul mecanic-auto şi textile-pielărie;
 3. are o bază materială foarte bună, s-a dezvoltat în ultimii patru ani;
 4. se adresează în special elevilor din mediul rural din zonă, pregătindu-i pentru meserii necesare acestor  industrii;
 5. este o şcoală care a cunoscut o rapidă dezvoltare în ultimii zece ani,
 6. favorizează succesul absolvenţilor în activităţile pentru care s-au pregătit,
 7. terenuri sportive bituminizate şi teren de sport cu gazon artificial;
 8. este o şcoală în mişcare, orientată către acţiune, schimbare şi dezvoltare;
 9. centru de documentare şi informare modern, dotat corespunzător: bibliotecă, sală lectură, arhivă.
 • În şcoala noastră elevii sunt pregătiţi prin următoarele forme de învăţământ:
 1. liceal – curs de zi – filiera tehnologică, profil – mecanic şi profil textile-pielărie
 2. şcoală profesională -profil – mecanic şi profil textile-pielărie

 

 1. Prezentarea Centrului de documentare și informare

Este un spaţiu pedagogic public, un centru de resurse pluridisciplinare, ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii, informaţii pe suporturi diferite desfăşoară activităţi pedagogice (iniţiere în cercetarea documentară) şi pune în practică proiecte de animaţie culturală şi pedagogică. Centrul de documentare şi informare  oferă elevilor structuri şi resurse documentare şi umane ce vor contribui la o mai bună inserţie şcolară. Activitatea sa este reglementată prin Regulamentul din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare publicat în Monitorul Oficial 757 din 27 octombrie 2011.

Centrul de documentare și informare al Liceului Tehnologic nr.1 Dobreşti care cuprinde: sala CDI, sala de lectură, biblioteca, arhiva. Spaţiul este structurat conform standardelor de amenajare a unui CDI: spaţiul de primire, spaţiul informatic dotat cu calculatoare,spaţiul lecturii de plăcere,spaţiul de lucru în echipă,spaţiul audio-video, spaţiul documentaristului,spaţiul de orientare si consilire,spaţiul de depozitare, spațiul de multiplicare, spațiul de presă și noutăți și spaţiul cu specific local.

CDI-ul are în dotare: 5 calculatoare conectate la  internet,1 xerox, 1 televizoar,  1 videoproiectoare, 1 flip-chart, 1 ecrane de proiecţie, , aparat foto, camera video, fondul documentar  care cuprinde fondul de carte (9601 de volume), informaţie pe suport multimedia, ziare, reviste, mape documentare .

Resursa  umană ce deservește CDI: 1 profesor documentarist titular, gradul didactic II .

 

 1. Publicul ţintă: beneficiarii centrului de documentare şi informare sunt elevii, profesorii lor şi membrii comunităţii locale, ceea ce extinde sfera de activitate a acestuia dincolo de obiectivele educaţionale prin dezvoltarea relaţiei şcoală-comunitate.

 

 1. Contextul local are un rol important în ceea ce priveşte dotarea materială, susţinerea financiară, calitatea şi cantitatea resurselor umane, resursele informaţionale etc. acţionând pentru un scop comun ceea ce atrage după sine necesitatea implicării crescute şi responsabile. Prin parteneriatele între şcoli şi reprezentanţii comunităţii locale se urmăreşte diversificarea ofertei educaţionale, identificarea cerinţelor pieţei muncii locale şi corelarea ofertei educaţionale cu nevoile beneficiarilor.

 

 1. Ţintele strategice/ obiective cuprinse în PAS 2015-2018:
 • Procurarea şi elaborarea de către şcoală a unor suporturi informaţionale necesare diriginţilor în activitatea de consiliere şi orientare (3 materiale auxiliare pe an).
 • Crearea unei baze de date privind imaginea Liceului Tehnologic Nr.1 Dobreşti în comunitate.
 • Dobandirea de abilităţi de utilizare a calculatorului în activitatea de predare – învaţare de către toţi profesorii
 • Organizarea de activităţi caritabile şi de voluntariat în cadrul şcolii, pe raza comunei sau a judeţului.
 • Crearea unei retele de comunicare şi informare optime în rândul responsabililor fiecărei şcoli din reţeaua şcolară.
 • Biblioteca şcolară va fi dotata cu cel putin 500 de titluri noi de carte, adecvate nivelului nostru de învăţământ şi cu soft educaţional, conform normativelor în vigoare pentru evidenţa fluxului de elevi.

 

Prin obiectivele propuse şi prin activităţile desfăşurate centrul de documentare şi informare susţine activ orientările pedagogice actuale ce pun accentul pe autoformare, pe responsabilitate, pe munca în echipă. Scopul CDI- ului este să contribuie la întărirea competenţelor elevilor prin accentul pus pe unicitatea şi particularităţile fiecăruia. Prin activităţile preconizate în CDI se vizează dobândirea unor competenţe de către elevi ce nu se reduc la simpla capacitate de a utiliza un instrument, ci se urmăreşte dezvoltarea acelor competenţe ce presupun întrebuinţarea acestora în situaţii adecvate. Premisa unei instruiri eficiente se bazează pe  însuşirea deprinderilor de învăţarea autonomă. Țintele strategice propuse vizează dimensiunea europeană a educaţiei, atât prin susţinerea valorilor specifice cât şi prin creşterea calitativă a actului educaţional. Contextul actual al „societăţii informaţiei” impune dezvoltarea acelor competenţe ce permit utilizarea resurselor infodocumentare şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Astfel CDI- ul este un spaţiu pentru activităţile didactice  curriculare şi extra-curriculare desfăşurate de către profesorul documentarist singur sau în colaborare ce echipa pedagogică a şcolii. Aici elevii pot desfăşura activităţi independente sau organizate ce vizează cercetarea, documentare, informarea precum şi activităţi de recuperare. Centrul de documentare şi informare vine în întâmpinarea nevoilor de informare ale beneficiarilor săi.

 

 1. Organizarea și funcționarea CDI:

Orarul CDI: zilnic între orele 08.00-15.30

Regulamentul de ordine interioară al CDI cuprinde: regulile de acces; primirea în CDI; comportamentul în CDI; consultarea şi împrumutul documentelor. (Anexa 1)

 

 1. Analiza de nevoi

În domeniul curriculumului este necesar implementarea unui CDŞ de iniţiere în cercetarea documentară atât pentru ciclul de studii gimnazial cât şi pentru cel liceal. Totodată este utilă creşterea numărului de activităţi pedagogice desfăşurate în CDI care să utilizeze mijloacele şi tehnicile de lucru specifice, prin care elevii sa dobândească aptitudinile necesare cerinţelor societăţii actuale.

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe
o   Formarea competenţelor de documentare şi informare

o    Aplicarea principiilor învăţării centrate pe elev în cadrul activităţilor

o   Utilizarea muncii în echipă în cadrul activităţilor la clasă şi colaborarea între profesorul documentarist şi echipa pedagogică

o   Animaţiile culturale incluse în activităţile elevilor

o   Folosirea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ

o   Utilizarea dotărilor CDI

o   Realizarea proiectelor inter şi transdisciplinare precum şi a activităţilor extraşcolare

o   Disponibilitate din partea consiliului de administraţie şi a comitetului de părinţi pentru organizarea de activităţi menite să contribuie la formarea comportamentului civic al elevilor ;

o   Existenţa relaţiilor de colaborare între şcoală şi comunitatea locală.

o   Funcţionarea deficitară a calculatoarelor existente care sunt perimate din punct de vedere fizic si nu permit o căutare eficientă a informaţiei.

o   Activitatea de documentare şi informare percepută în termeni de copy/paste de către o mare majoritate a utilizatorilor

o   Lipsa interesului elevilor pentru lectura

o   Lipsa unor cursuri complementare necesare optimizării activităţilor profesorului documentarist

o   Lipsa unor cursuri de instruire în utilizarea tablei Smart.

o   Lipsa unui unui soft de gestiune de bibliotecă care să permită consultarea fondului bibliotecar prin intrumentele informaţionale de căutare

Oportunităţi Ameninţări
o   Realizarea unui proiect de dotare şi reamenajare a CDI – ului în colaborare cu autorităţile locale

o   Parteneriate de colaborare cu alte instituţii

o   popularizarea activităţii şcolii, a comunităţii locale prin pliante, afişe şi în mediul electronic;

o   Slaba finanţare alocată educaţiei

o   Birocraţia excesivă, care va afecta în timp, calitatea actului didactic;

o   Instabilitatea sistemului educaţional;

o   Instabilitatea legislativă.

 

 1. Priorităţi
 2. Formarea progresivă a competenţelor cheie pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi.
 3. Dotarea elevilor cu strategii şi instrumente necesare învăţării permanente.
 4. Familiarizarea elevilor cu metode active de predare-învãţare-evaluare.
 5. Iniţierea elevilor în munca cu mijloacele moderne: CD, DVD, calculator etc.
 6. Înfiinţarea de cercuri, cluburi tematice, organizarea de concursuri, jocuri didactice.
 7. Creşterea calitãţii proceselor de predare-învãţare, precum şi a serviciilor educaţionale.
 8. Îmbunãtãţirea condiţiilor de învãţare în şcolile din mediul rural.

 

 1. Obiective generale
 2. Pregătirea educabililor pentru o cetăţenie activă şi o inserţie socio-profesională optimă.
 3. Facilitarea accesului beneficiarilor centrului de documentare şi informare la informaţie şi noi tehnologii.
 4. Folosirea metodelor interactiv-participative, centrate pe elev şi pe nevoile sale specifice în procesul instructiv-educativ.
 5. Accesul la culturã şi civilizaţie.

 

 1. Obiective specifice
 2. asigurarea egalităţii şanselor prin accesul la informaţie şi cultură a elevilor, profesorilor şi a membrilor comunităţii locale;
 3. favorizarea gustului pentru lectură ;
 4. dobândirea cunoştinţelor, a abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru diversificate;
 5. acordarea de sprijin elevilor aflaţi în dificultate ;
 6. iniţierea elevilor în cercetarea documentară ;
 7. deschiderea şcolii spre exterior, spre comunitatea locală;
 8. promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează parcursurile pedagogice tradiţionale;
 9. dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de învăţare;
 10. deprinderea de a munci în echipă.
 11. Asigurarea accesului la informaţie şi sprijinirea accesului nediferenţiat în vederea egalizării şanselor elevilor proveniţi din medii culturale şi sociale diferite.
 12. Promovarea valorilor multiculturale; Promovarea culturii româneşti şi internaţionale.

 

 1. Managementul CDI

Dezvoltarea CDI

Politica de dezvoltare a fondului documentar este apanajul bibliotecii şcolii deoarece acolo se află fondul de carte.

                                 Managementul resurselor materiale. Organizarea şi funcţionarea CDI

 

Activitatea Obiective Responsabil Resurse Data/peri-

oada de desfăşurare

Locul de desfă-

şurare

Evaluare/ indicatori
Organizarea optimă a activităţilor din CDI 4.1. Gestionarea spaţiului şi dotărilor din CDI Prof. doc Dotarea CDI

 

Permanent

 

CDI

 

Grafice de activităţi

 

Asigurarea funcţiilor CDI prin activităţile organizate în spaţiul său şi prin exploatarea optimă a resurselor 4.2. Gestionarea funcţionării CDI

 

Prof. doc.

 

Internet

 

Periodic

Început de an şcolar

CDI

 

Procese verbale

Rapoarte de activităţi

Realizarea materialelor informative şi a pliantelor despre CDI:

– Elaborarea ROI

– Planificarea activităţilor

– Afişarea orarului de funcţionare

– Asigurarea organizării şi funcţionării optimă a aparaturii din CDI

4.3. Gestionarea bunurilor materiale Prof.doc

 

 

 

 

 

PC

Imprimantă

Internet

 

Permanent CDI

 

Dosar CDI

 

Puncte de afişare

 

Participarea la activităţile organizate de CCD pentru profesorii documentarişti 4.4. Gestionarea formării profesionale Prof. doc.

 

Conform graficelor

 

CCD

 

Procese verbale

Certificate

Informarea continuă cu privire la noutăţile în domeniul ştiinţei informării şi comunicării şi în cel pedagogic 4.4. Gestionarea formării profesionale

 

Prof. doc.

ISJ Bihor

 

Permanent CDI Mape documentare
Actualizarea informaţiilor legislative referitoare la CDI

 

4.4. Gestionarea formării profesionale

 

CCD Oradea Internet Periodic CDI Dosar CDI

 

Managementul activităţilor CDI – pedagogice, culturale şi de comunicare

Activităţi pedagogice

Activitatea Obiectivul Public

ţintă

Coord. Colab. Resurse Data/

Per. de realiz.

Locul

de desf.

Evaluare/ indicatori
Prezentarea CDI şi a funcţiilor sale

– Prezentarea rolului profesorului documentarist

– Prezentarea surselor de informare

1.1. Prezentarea CDI

 

Elevii claselor iniţiale

 

Prof. doc.

 

Profesorii şcolii

 

PPT

Afişe

Pliante

Începutul anului şcolar

Periodic

CDI

 

realizarea punctului de afişaj

pliante

evidenţele CDI

- Realizarea unor activităţi specifice de căutare şi găsire a informaţiilor

– Prezentarea tehnicilor de selectare a informaţiilor

– Activităţi de cercetare şi selecţie a surselor info-documentare

-Activităţi de utilizare a instrumentelor specifice de căutare (catalog, bază de date, motoare de căutare)

– Activităţi de lectură a documentelor

1.2. Iniţierea elevilor în cercetarea documentară prin aplicarea principiilor şi metodelor adecvate de cercetare documentară

 

Elevii şcolii

 

Prof. doc.

 

Prof. de diferite specialităţi

 

Explicaţia

Exerciţiul

Demonstr.

Proiectul

Internetul

Resursele CDI

Activitatea pe echipe

La solicitare

 

 

 

 

Permanent

 

CDI Biblio-teca

Internet

 

proiecte de activităţi

fişe de lucru

proiecte

 

Activităţi pedagogice care vizează atingerea unor scopuri comune

– Coroborarea obiectivelor activităţilor din CDI cu obiectivele diverselor materii

– Realizarea proiectelor trans şi interdisciplinare

– Activităţi pedagogice ce valorifică noile orientări pedagogice care au în centrul atenţiei elevul şi dezvoltarea competenţelor cheie

1.3. Realizarea unor proiecte disciplinare, inter şi transdisciplinare în colaborare cu echipa pedagogică prin exploatarea documentelor multisuport din CDI

 

Elevii şcolii

 

Prof. doc.

 

Prof. de diferite specialităţi

 

Resursele CDI

Portofolii

Metode activ- par-ticipative

Activitatea pe echipe

Conform graficelor

 

CDI

 

numărul activităţilor realizate in CDI

fişe de activit.

chestionare

materiale

informative

 

Sprijinirea elevilor în vederea recuperării, prin colaborarea profesorului documentarist cu ceilalţi profesori

– Proiectarea activităţilor ameliorative

– Realizarea activităţilor de oferire a unui ajutor punctual în funcţie de dificultatea întâmpinată

 

 

1.4. Recuperarea elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar

 

Elevii şcolii (acolo unde este cazul)

 

 

 

Prof.

doc.

Consilier școlar

Prof. de diferite specialităţi

Catedra de limba şi lit. Română, de limba engleză,

matematică

 

Resursele CDI

Fişe de lucru

Fișe remediale

La solicitare

 

 

 

Permanent

CDI Fișe de activit.

Fișe remediale

Materiale specifice

Notele elevilor

 

Activităţi centrate pe elev şi pe nevoile sale specifice

– Activităţi ce vizează descoperirea domeniilor de interes ale elevilor

– Descoperirea abilităţilor necesare unei meserii anume

– Prezentarea noilor direcţii ocupaţionale

– Deprinderea instrumentelor şi tehnicilor de prezentare personală (CV, scrisoare de intenţie etc.)

1.5. Dezvoltarea abilităţilor de orientare profesională prin consiliere educaţională şi vocaţională

 

Elevii şcolii

(clasele terminale)

 

 

Elevii şcolii(cls. a VIII-a şi a XII-a)

 

Prof.

doc.

Consilier școlar

Prof. de diferite specialităţi

Diriginți

Fişe de activităţi

Activitate pe grupe

Chestionar de descoperire a intereselor

 

Conform graficelor CDI Realizarea produselor specifice

Numărul vizionărilor tematice

Fișe de activitate

Folosirea mijloacelor din CDI în cadrul activităţilor instructiv-educative

– Formarea deprinderilor de utilizare a TIC

– Formarea autonomiei în utilizarea TIC în cadrul activităţilor educative

– Facilitarea accesului la noi modalităţi de instruire

– Dezvoltarea unei atitudini favorabile învăţării permanente

1.6. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile pedagogice

 

Elevii şcolii

 

Prof. doc.

 

Prof. de diferite specialităţi

 

Resurse CDI

Internet

Fișe de lucru

 

Conform graficelor CDI Portofoliul

PPT

Fișe de activitate

- Activităţi de  colaborare cu alte instituţii sau diverşi parteneri

– Valorizarea schimbului de experienţă prin activităţi de diseminare

– Extinderea actului educaţional în afara perimetrului şcolii prin implicarea elevilor în diverse activităţi extraşcolare

1.7. Desfăşurarea de parteneriate educative

 

 

1.8. Derularea unor activităţi extraşcolare

 

 

 

Elevii şcolii

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. doc.

 

 

 

Alte școli sau instituții pertenere Conform graficelor CDI Numărul parteneriatelor

Procese verbale

Rapoarte de activitate

 

Activităţi culturale

Activitatea Obiectivul Publicul ţintă Coord. Colab. Resurse Data/

perioada de desfăşurare

Locul de desf. Evaluare/ indicatori
Exploatarea resurselor din CDI

– Dezvoltarea gustului pentru lectura prin activităţi realizate în colaborare cu echipa pedagogică a şcolii

– Organizarea cercului de lectura

2.1. Realizarea unor activităţi de animaţii lectura

 

Elevii şcolii

 

Prof. doc.

 

Cat. de lb. şi lit. Rom.

Prof. diferite specialit.

Bibliotecar

Dotarea CDI

Cărţi

Lectura

Activitatea pe grupe

 

Conform graficelor

 

CDI

 

Proiectele de activitate realizate

 

Audiţii diverse

-Vizionări de filme, documentare sau materiale realizate de către elevi

 

2.2. Realizarea unor activităţi de animaţii audio-video

 

Elevii şcolii

 

Prof. doc.

 

Prof. diferite specializ.

 

Resurse CDI

Dotarea tehnică a CDI

Periodic

La cerere

CDI Numărul de participanţi

Materialele specifice

Folosirea soft-urilor educaţionale

– Realizarea diverselor materiale folosind programe informatice

– Ilustrarea activităţii CDI

– Prezentarea unor evenimente sau momente importante din viaţa comunităţii

– Prezentarea unor aspecte din activitatea şcolii

 

2.3. Realizarea de expoziţii

2.6. Punerea în practică a unor ateliere de creaţie

 

Elevii şcolii

 

Prof. doc.

 

Prof. diferite specializ.

 

Expoziţia

 

Proiectul

 

Permanent

 

 

 

Periodic

 

CDI

 

Fişe de activităţi

Participări la diferite evenimente

Materialele realizate

Portofoliul CDI- ului

Proiecte dedicate unor personalităţi

– Realizarea unor întâlniri tematice ce exploatează patrimoniul cultural

– Realizarea unei activităţi de cercetare şi a unui produs final în cadrul vizitei

2.4. Organizarea de întâlniri şi vizite tematice

2.7.  Ateliere de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural

 

Elevii şcolii

 

 

Prof. doc.

 

Prof. diferite specializ.

 

Discuţia

Masa rotundă

Vizita

 

Conform graficului

 

 

CDI Materialele realizate în cadrul activităţilor

Mape

Marcarea momentelor importante (istorice, comemorări, sărbători diverse) prin diverse proiecte de activităţi

– Colaborarea între cadrele didactice la nivel transdisciplinar

 

2.5. Desfăşurarea unor activităţi prilejuite de diverse evenimente

 

Elevii şcolii

 

Prof. doc.

 

 

Prof. diferite specializ.

 

Resurse CDI

Portofolii

Proiecte

Participarea la activit. specif.

 

Conform graficului CDI

Locaţii specif.

 

Dosare tematice

Produsele realizate

Mape documentare

Fotografii

Materialele realizate

Activităţi non-formale de învăţare

– Redactarea unor materiale specifice (eseuri, povestiri)

– Realizarea revistei şcolii

– Realizarea unor proiecte de colaborare cu profesorii de literatură şi desen

– Mijlocirea accesului elevilor la cultura şi civilizaţia locală

– Realizarea unei documentări care să stea la baza vizitelor organizate la monumentele istorice şi naturale

– Accesarea paginilor web a monumentelor ce fac parte din patrimoniul cultural

– Implicarea în acţiuni de protejare, promovare şi valorificare a patrimoniului

2.7.  Ateliere de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural

 

 

Elevii şcolii

 

Prof. doc.

Director

Prof. diferite specializ.

 

Resurse CDI

Portofolii

Proiecte

Dotarea tehnică din CDI

Folosirea internetului

 

Permanent

 

 

Periodic

 

 

 

 

Conform graficului

 

 

 

 

La cerere

CDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaţii specif.

Eseuri

Desene

Proiecte

Portofolii

Acțiuni concrete de protejare și valorificare a

patrimoniului

Produsele specif

Revista şcolii

Fotografii şi proiecte realizate

- Activităţi de promovare a comunicării şi înţelegerii celorlalţi

– Schimburi de experienţă între şcoli

2.8. Realizarea parteneriatelor şi schimburilor culturale Elevii şcolii

 

 

 

 

Prof. doc.

 

 

 

Prof. diferite specializ.

Directori

 

Dezbateri

Discuții

Vizite

Proiecte

 

 

Permanent

 

 

CDI

Locaţii specif.

 

Parteneriatele

Fotografii şi proiecte realizate

 

 

Activităţi de comunicare şi promovare a fondului documentar şi a activităţilor CDI

Activitatea Obiectivul Publicul ţintă Coord. Colab. Resurse Data/ perioada de desf. Locul de desf. Evaluare
Stabilirea nevoilor de informare ale utilizatorilor CDI

– Cercetarea şi exploatarea informaţiilor din mass-media

– Colectarea informaţiilor utile şi semnalarea acestora

 

3.1. Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ necesare utilizatorilor Elevii şcolii

 

Prof. doc.

 

Profesorii şcolii

 

Chestionar

Interviu

 

Permanent

 

CDI

 

Dosar cu materialele realizate

 

Promovarea imaginii instituţiei de învăţământ prin participarea la activităţile educaţionale şi cele ale comunităţii locale

– Distribuirea informaţiilor legate de şcoala

– Stabilirea legăturilor cu membrii comunităţii

 

3.2. Participarea la promovarea imaginii şcolii

 

Elevii şcolii

Comunitate locală

 

Prof. doc.

 

 

Profesorii şcolii

Comunitatea locală

 

Dosar tematic

Internet

Proiecte

 

Periodic

 

La termenele stabilite

 

Locaţii specifice

 

Spaţiul de afişaj

Mass media

Site-ul şcolii

Materialele realizate

 

Prezentarea activităţii CDI în revista şcolii şi pe site-ul şcolii

– Realizarea de materiale informative şi pliante despre activitatea în CDI

 

3.3. Participarea la promovarea activităţii CDI

 

Elevii şcolii

Comunitatea locală

 

Prof. doc.

 

Colectivul didactic Mass media

Articole

 

Periodic

 

Permanent

 

CDI Site-ul şcolii

Materialele realizate

 

- Asigurarea corespondenţei cu caracter profesional

– Diseminarea informaţiilor profesionale

– Utilizarea serviciilor electronice de comunicare

3.4. Utilizarea serviciilor de comunicare pentru realizarea corespondenţei profesionale Elevii şcolii

Comunitatea locală

 

 

 

 

Prof. doc.

 

 

 

 

 

 

Profesorii şcolii

Comunitatea locală

 

 

 

 

Materiale informative

Resursele CDI

 

 

 

Permanent

 

 

Periodic

 

 

 

CDI

 

 

 

 

 

 

Note telefonice

Arhiva e-mail

Coresp. înregistrată

 

ANEXE

Anexa 1  –  Regulamentul intern al C.D.I-ului

 1. Acces. Accesul in CDI este rezervat:
 • cu prioritate elevilor care doresc să studieze în vederea pregătirii lecţiilor, a temelor de acasă, a referatelor sau în vederea orientării şcolare şi profesionale;
 • în al doilea rând, elevilor care doresc să citească sau să consulte fondul documentar;
 • cadrelor didactice sau nedidactice din unitatea şcolară
 1. Primirea elevilor
 • CDI-ul este deschis după orarul afişat;
 • O programare a ocupării CDI-ului, pe clase/grupe, poate fi consultată la profesorul documentarist. Situaţiile excepţionale în care CDI-ul este închis vor fi anunţate la panourile de informare de la intrarea în CDI şi din cancelarie.
 • la intrarea în CDI, elevii îşi vor depune bagajele în SPAŢIUL DE PRIMIRE şi vor completa în Registrul de primire următoarele rubrici: numele şi prenumele, clasa, nr. permisului CDI, ora sosirii, ora plecării, semnătura.
 1. Comportamentul în CDI
 • desfăşurarea oricărei activităţi se face fără bagaje;
 • în CDI se vine pentru a citi, a asculta, a studia, a lucra. CDI-ul nu este nici sală de discuţii, nici sală de mese. NU se bea, NU se mănâncă şi se discuta în şoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalţi;
 • NU se vine în CDI pentru a nu face nimic. Se vine, în primul rând, pentru a face o cercetare care implică utilizarea documentelor (dicţionarelor, enciclopediilor,…). În al doilea rând, se vine pentru activităţi de destindere, citind literatură, reviste, jurnale, ascultând casete, consultând un CD-Rom;
 • NU este admis accesul la internet pentru jocuri,descărcare de filme,muzică sau pentru a sta pe chat ;de asemenea este interzisă vizitarea site-urilor dedicate persoanelor peste 18 ani ;
 • NU se pot consulta CD-Rom-uri sau casete personale;
 • materialul pus la dispoziţie NU trebuie deteriorat;
 • elevii NU sunt autorizaţi să pună în funcţiune sau să oprească aparatura existentă în CDI;
 • după consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Nu uitaţi, un document prost plasat e un document pierdut!

 

 1. Consultarea şi împrumutul
 • toţi elevii înscrişi la CDI/bibliotecă au un permis în baza căruia pot consulta şi împrumuta diverse documente;
 • durata împrumutului este de 14 zile, data limită a restituirii publicaţiilor fiind indicată la fiecare împrumut;
 • pentru lucrările consultate pe loc se completează Buletinul de Consultare;
 • nu se împrumută acasă periodice, casete audio şi video, CD-Rom-uri.

 

 1. Întârzieri, deteriorări
 • pentru documentele nerestituite la data prevăzută se vor emite Înştiinţări de restituire, transmise elevilor şi părinţilor acestora prin intermediul profesorilor diriginţi. După două Înştiinţări de restituire, documentele sunt considerate pierdute şi se impută părinţilor;
 • în cazul deteriorării documentelor, utilizatorul va primi o amendă stabilită în funcţie de gravitatea daunei si de importanţa documentelor;
 • elevilor cărora li s-au imputat documente sau cărora li s-au perceput amenzi le va fi interzis accesul în CDI pe perioada limitată sau nelimitat.

 

În CDI este cu desăvârşire interzis:

 • Utilizarea internetului în alte scopuri, decât pentru pregătirea lecţiilor;
 • Deteriorarea mobilierului;
 • Deteriorarea documentelor (să scrie, să sublinieze, să rupă foi);
 • Modificarea setării calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic.