Strategia CEAC 2016-2017

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

 

Aprobat în Consiliul de Administraţie                                              Director,

                                                                                                    Prof. Gego Maria Livia

P.V NR. 36 din 15.09.2016

 

pentru perioada 2016-2017

 

 Strategia CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative:

 • Documentele emise de ARACIP în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2016,  Recâştigarea încrederii în educaţie „;
 • Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar-partea a II-a;
 • U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006;
 • G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;
 • G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.
 • Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) pentru perioada 2011-2016 eleborate de directorul Liceului Tehnologic nr.1 Dobresti.

 

PARTEA I

 MOTIVAŢIA

Misiunea şcolii

Școala noastră – factor interactiv de educație spirituală, dezvoltare și unitate a comunității, asigurând șanse egale pentru toți și pentru fiecare și eliminând discriminările de orice fel.

Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești, prin întreaga sa activitate, urmărește asigurarea forței de muncă calificate, necesară evoluției economice a localității, a societății, pentru stabilizarea tinerilor, întinerind astfel populația, asigurând durabilitatea și progresul comunei.

Viziunea şcolii

Liceul Tehnologic nr.1 dobreşti este o şcoală în şlujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât ,,Mâine să fii mai bun ca azi!,,

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Oferta educaţională se stabileşte în funcţie de resursele umane, opţiunile părinţilor şi ale elevilor, vizând promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să ofere tinerilor din comuna Dobrești o educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului din ciclurile primar, gimnazial și liceal în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.

De asemenea, şcoala noastră reuşeşte să asigure atingerea standardelor de performanţă conforme dimensiunii europene pentru integrarea în liceele cu renume din oraşul nostru.

În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne definim aşteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină şcoala, înainte de proiectarea schimbării, trebuie să ştim exact situaţia existentă, cu alte cuvinte, trebuie sa facem diagnoza mediului intern şi extern.

 

ANALIZA S.W.O.T

 

 • PUNCTE TARI (S):

 

 • Corp profesoral format exclusiv din cadre didactice calificate;
 • 90% din cadrele didactice sunt titulare ale posturilor didactice din unitatea noastră de învăţământ;
 • Majoritatea cadrelor didactice au gradele didactice II și I;
 • Cadre didactice perfecţionate prin stagiile de formare în problematica reformei: abilitare curriculară, evaluare, inteligenţe multiple, educaţia la timpul viitor,  etc;
 • Participarea cadrelor didactice la programele MECTS de formare continuă;
 • Directori formaţi în managementul educaţional;
 • Existenţa unei Oferte Educaţionale în concordanţă cu nevoile de formare ale elevilor;
 • CDS care permite valorificarea abilităţilor individuale ale elevilor, creşte motivaţia pentru învăţare, reduce abandonul şcolar ;
 • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru admiterea în ciclul liceal, bacalaureat, performanţă şi pentru recuperarea decalajelor în instruirea elevilor;
 • Număr foarte mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şi olimpiadele şcolare;
 • Toţi absolvenţii claselor a VIII-a continuă studiile în şcoli profesionale şi licee;
 • Bază materială bună: Centru de Documentare şi Informare, laborator de informatică conectat la reţeaua AeL, cabinet de biologie, teren de sport ,cabinet de consiliere psihopedagogică;
 • Încălzire termică prin centrala proprie;
 • Colaborarea cu mass-media;
 • Colaborarea cu comunitatea locală;
 • Desfăşurarea în şcoală a numeroase activităţi extraşcolare conform unui calendar anual stabilit la nivelul Comisiei de Consiliere şi orientare;
 • Existenţa Consiliului Şcolar al Elevilor, al Consiliului reprezentativ al Părinţilor;
 • Derularea a numeroase proiecte de parteneriat naţionale şi internaţionale ;
 • Exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea suplimentară a elevilor;
 • Editarea revistei școlii ”Petale de lumină”.

 

 • PUNCTE SLABE (W)

 

 • lipsa de transparenţă a politicii economice a agenţilor economici;
 • absenteismul îngrijorător la clasele de liceu şi în rândul elevilor de etnie romă;
 • stilul didacticist şi intelectualist al profesorilor ingineri de la catedra de mecanică reflectat în rezultate slabe în pregătirea practică a elevilor, lipsa de motivaţie a acestora;
 • procesul instructiv-educativ nu se ridică întotdeauna la nivelele standard din cauza programelor şcolare încărcate;
 • prezența câteodată a formalismului în activitatea comisiilor constituite la nivelul școlii;
 • diversificarea nevoii de formare a absolvenţilor de gimnaziu;
 • deşi la şcoala de centru condiţiile igienico- sanitare corespund cerinţelor DSP, la structurile aparţinătoare acestea nu se ridică la standardele impuse;
 • lipsa unei săli de sport;

 

 • OPORTUNITĂŢI (O)

 

 • Învăţământul este prioritate naţională;
 • Deschiderea faşă de internaţionalizare;
 • Existenţa programului de guvernare care prevede dotarea cu caculatoare a unităţilor şcolare;
 • Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin multiple forme,
 • Deschiderea tinerei generaţii către operarea pe calculator;
 • Existenţa multiplelor posibilităţi de informare(internet) şi de formare a cadrelor didactice(programe naţionale, internaţionale);
 • Încheierea contractelor-cadru de colaborare între Primărie, Poliţie, Biserică şi şcoală;
 • Disponibilitatea/deschiderea Consiliului Local faţă de problematica şcolii;
 • Întâlniri frecvente cadre didactice-părinţi;
 • Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea problemelor materiale curente,
 • Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme de CDŞ;
 • Accentuarea rolului parteneriatului în dezvoltarea unităţii şcolare.

 

 • AMENINŢĂRI (T)

 

 • lipsa de transparenţă a politicii economice a agenţilor economici;
 • schimbarea politicii educaţionale din 4 în 4 ani;
 • migraţia forţei de muncă spre mediul urban;
 • migraţia familiilor spre ţările europene;
 • redusa educaţie a adulţilor pentru protejarea mediului înconjurător;
 • degradarea vieţii cu repercursiuni asupra nivelului de trai şi asupra expectanţelor;
 • mentalitatea conservatoare a părinţilor faţă de continua evoluţie a societăţii;
 • odată cu creşterea numărului de elevi navetişti transportul cu microbuzele şcolare devine aglomerat.

 

 PARTEA A II-A

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA

ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A CALITĂŢII

 

ŢINTELE STRATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII

 1. Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate
 2. Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor
 3. Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare
 4. Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul standardelor europene

 

ABORDĂRI STRATEGICE

 1.Dezvoltarea curriculară

 

 • Popularizarea realizărilor şcolii şi a ofertei educaţionale prin: editarea de pliante şi afişe, articole în presă, interviuri şi emisiuni TV, cercuri pedagogice;
 • Creşterea numărului de elevi înscrişi;
 • Implicarea şcolii în parteneriate şi proiecte educaţionale la nivel judeţean, naţional şi internaţional;
 • Organizarea de lectorate cu părinţii conform unei planificări semestriale;
 • Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe;
 • Amenajarea unui avizier destinat elevilor şi părinţilor în vederea informării prompte a acestora;
 • Editarea revistei școlii ”Petale de lumină”;
 • Centrarea procesului instructiv-educativ pe nevoile de formare ale elevului;
 • Utilizarea metodelor activ- participative;
 • Realizarea unor programe de învăţare diferenţiată pentru a preîntâmpina fenomenul eşecului şcolar;
 • Creşterea:
 • calităţii actului educativ
 • interesului elevilor pentru propria formare
 • procentului de promovabilitate
 • Implicarea elevilor şi părinţilor în elaborarea ofertei educaţionale a şcolii;
 • Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor acestora privind gradul de satisfacţie faţă de oferta educaţională a şcolii în anul şcolar precedent;
 • Interpretarea chestionarelor si propunerea de măsuri corective;
 • Utilizarea softurilor educaţionale şi a suporturilor didactice multimedia în procesul de predare-învăţare-evaluare;
 • Încurajarea inovării didactice;
 • Utilizarea metodelor alternative de evaluare;
 • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru promovarea examenelor naţionale;
 • Realizarea de programe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă şi pentru recuperarea decalajelor apărute în procesul de învăţare;
 • Elaborarea planurilor anuale ale activităţilor comisiilor metodice;
 • Realizarea de inspecţii curente conform unei planificări semestriale;
 • Crearea unei baze de date care să cuprindă cursurile de formare şi gradele didactice obţinute de cadrele didactice din şcoală;
 • Identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice;
 • Promovarea ofertei de formare a CCD Bihor şi a altor centre de formare;
 • Încurajarea cadrelor didactice de a se perfecţiona în mod continuu prin participarea la cursuri de formare, seminarii etc.;
 • Participarea cadrelor didactice la proiecte de dezvoltare sau de cercetare ştiinţifică şi metodică;
 • Activităţi de diseminarea a rezultatelor în cadrul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice;
 • Introducerea noutăţilor ştiinţifice şi metodice în procesul de învăţământ;
 • Publicarea de articole de specialitate, ghiduri metodice, auxiliare didactice şi manuale de bune practici;
 • Realizarea unor activităţi didactice demonstrative la nivelul comisiilor metodice şi al cercurilor pedagogice;
 • Activităţi de mentorat pentru cadrele didactice aflate la începutul carierei didactice;
 • Realizarea unor parteneriate cu instituţii similare din ţară axate pe schimbul de bune practici pedagogice;
 • Identificarea nevoilor de dotare ale şcolii;
 • Achiziţionarea mijloacelor didactice necesare conform normativelor de dotare minimală;
 • Dotarea spaţiilor şcolare cu noile materiale didactice;
 • Asigurarea accesibilităţii elevilor şi cadrelor didactice la noile mijloace didactice;
 • Identificarea titlurilor necesare procesului educativ;
 • Creşterea cantitativă şi diversificarea fondului de carte;
 • Actualizarea şi înnoirea fondului de carte;
 • Asigurarea unui număr adecvat de titluri la numărul de elevi;
 • Creşterea calităţii actului educativ;
 • Motivarea elevilor pentru studiul individual;
 • Stimularea elevilor pentru lectura şcolară;
 • Organizarea de activităţi educative în colaborare cu CDI din şcoală;
 • Asigurarea accesibilităţii elevilor şi cadrelor didactice la noile titluri;
  • Încurajarea implicării elevilor şi cadrelor didactice în realizarea de proiecte comunitare;
  • Organizarea de activităţi de promovare: seminarii de informare, activităţi demonstrative, activităţi de diseminare, ateliere de lucru;
  • Realizarea unei baze de date cu informaţii referitoare la proiectele comunitare derulate în şcoală;
  • Diseminarea rezultatelor proiectelor comunitare derulate: consilii profesorale, comisii metodice, cercuri pedagogice, şedinţe cu părinţii, mass-media etc.

 

2.Dezvoltarea resurselor financiare

 

 • Finanţarea şcolii se realizează de la:
 • bugetul local pentru întreţinerea bazei materiale şi plata consumului de apă, energie electrică şi termică, telefon, internet;
 • bugetul de stat pentru plata salariilor, burselor şi a altor drepturi băneşti;
 • venituri extrabugetare – sponsorizări şi donaţii.
  • Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoţionale şi a activităţilor parteneriatelor şi proiectelor educaţionale;
  • Atragerea de fonduri comunitare pentru derularea proiectelor iniţiate;
  • Asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea activităţilor de mediatizare şi diseminarea a informaţiilor;
 • Bugetul şcolii va prevedea fonduri pentru realizarea comunicării interne şi externe;
 • Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor de învăţământ din dotare;
 • Estimarea costurilor pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic;
 • Identificarea resurselor materiale necesare;
 • Atragerea de fonduri extrabugetare;
 • Analizarea ofertelor;
 • Achiziţionarea   mijloacelor didactice;
 • Înregistrarea noilor achiziţii în patrimoniul şcolii;
 • Asigurarea sumelor necesare pentru perfecţionarea continuă cu plata de la bugetul local.

 

3.Dezvoltarea resurselor materiale

 

Şcoala dispune de o bază materială bună, formată din:

 • 23 de săli de clasă
 • 2 ateliere
  • Centrul de documentare şi informare: 9601 volume, televizor, DVD player, videoproiector, 9 calculatoare conectate la Internet, imprimantă multifuncţională, sistem home-cinema, aparat foto, cameră video;
  • Laborator de informatică: 27 de calculatoare;
  • Cabinet de biologie;
  • Localul şcolii renovat şi reabilitat termic prin proiect PHARE RO TWET 2003;

S-a finalizat construirea clădirii care găzduieste hala auto, precum şi ateliere şi laboratoare specifice domeniilor: mecanic şi  industrie textilă şi pielărie. În acest fel s-a rezolvat problema claselor care au funcţionat în schimbul 2 prin  proiectul ,,Atelier reparaţii auto şi atelier de croitorie la Liceul Tehnologic nr.1  DOBREŞTI,, finanţat din fonduri europene

 • Teren de fotbal cu instalaţie de iluminat nocturnă şi covor artificial;
 • Cabinet de consiliere psihopedagogică;
 • Mobilier modern;
 • Tablă magnetică;
 • Computere conectate la Internet în sălile profesorale;

Dotarea, în continuare, a şcolii cu materiale sportive (mingi, table de şah, saltele, aparatură de gimnastică), a bibIiotecii cu cărţi noi din toate ariile curriculare, cât şi cu aparatura necesară activităţii instructiv – educative, este o necesitate imperioasă în scopul asigurării unui învăţământ de calitate.

În vederea realizării cu succes a reformei în învăţământ, se va pune accent pe utilizarea unor mijloace moderne de învăţământ şi anume: extinderea reţelei de internet în toate sălile de clasă, utilarea tuturor sălilor de clasă cu calculatoare, achiziţionarea de material didactic multimedia.

 

4.Dezvoltarea resurselor umane

 

 • Motivarea implicării cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi de creştere a prestigiului şcolii prin acordarea de premii, diplome, adeverinţe etc.;
 • Evidenţierea contribuţiei factorilor implicaţi: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe, salarii de merit, gradaţii de merit, premii, diplome etc.;
 • Evidenţierea, motivarea şi stimularea materială a cadrelor didactice şi a elevilor care obţin rezultate la competiţiile naţionale: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe, gradaţii de merit, premii, diplome etc.;
 • Participarea la programe de formare în specialitate a cadrelor didactice;
 • Perfecţionarea cadrelor didactice în problematica managementului clasei;
  • Elaborarea de materiale şi ghiduri metodice în comisiile metodice.

 

5.Dezvoltarea relaţiilor comunitare

 

 • Implicarea activă a părinţilor şi a autorităţilor locale în actul decizional (ISJ Bihor, CCD Bihor, Primăria Dobrești, Poliţia Dobrești etc.) ;
 • Realizarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat cu instituţii de interes local, naţional şi internaţional;
 • Încheierea de parteneriate cu instituţii locale pentru atingerea obiectivelor proiectelor comunitare
 • Parteneriate cu instituţiile de cultură;
 • Colaborarea cu instituţii furnizoare şi responsabile cu formarea pentru cadrele didactice: CCD, ISJ, centre universitare etc.;
 • Colaborarea cu instituţiile furnizoare de mijloace didactice;
 • Atragerea societăţilor comerciale în acţiuni de sponsorizare a activităţilor prevăzute în calendarele proiectelor şcolii.

 

TERMENE DE APLICARE,

ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE

DIFERITELOR PERSOANE ŞI GRUPURI

 

 1. Managementul şcolii va fi anual reconsiderat în funcţie de noile cerinţe educaţionale şi de nevoile comunităţii. Anual, tradiţiile şi obiceiurile unităţii şcolare se vor derula conform programului extracurricular.

Anual, toate cadrele didactice vor participa la cursurile de prefecţionare organizate fie de Casa Corpului Didactic, fie de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic al Universităţii din Oradea.

Anual, se vor căuta soluţii pentru dotarea şcolii cu mobilier nou, aparatură electronică şi calculatoare performante, cărţi de specialitate pentru fiecare disciplină în parte, cât şi materiale sportive necesare procesului instructiv-educativ.

De menţionat este faptul că majoritatea calculatoarelor din şcoală sunt conectate la Internet iar în viitor se are în vedere dotarea tuturor sălilor de clasă cu calculatoare conectate la internet.

 

 1. Conducătorul echipei este managerul unităţii şcolare. În cadrul şcolii, cadrele didactice discută în comisii, în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie obiectivele generale corelate cu cele de la nivelul fiecărei discipline.

Activităţile cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice, conform programelor şcolare în vigoare.

Curriculumul la decizia şcolii este elaborat anual ţinându-se cont de opţiunile părinţilor şi elevilor.

În cadrul şcolii funcţionează mai multe comisii, fiecare având un coordonator. De asemenea, fiecare echipă are atribuţii clar definite, iar membrii fiecăreia au responsabilităţi clar specificate.

 • Consiliul profesoral, format din 75 de cadre didactice, este coordonat de directorul şcolii.
 • Consiliul de administraţie este format din 13 membri, preşedinte fiind directorul şcolii, prof. Gego Maria Livia.

Acestea îşi desfăşoară activitatea o dată pe lună sau ori de câte ori e nevoie, pe baza unei tematici aprobate la începutul fiecărui an şcolar, pe baza raportului anual şi semestrial sau pe baza programului managerial.

În şcoală îşi desfăşoară activitatea următoarele comisii cu caracter permanent:

 • Comisia pentru curriculum formată din 10 membrii și este condusă de dir. adj. Popuș Maria. Comisia are următoarele atribuţii:
  • Elaborarea proiectului pentru curriculum
  • Oferta educațională a școlii
  • Metodologia de aplicare a activității de consiliere și orientare
 • Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar, formată din 5 membri, este condusă de dir. adj. Popuș Maria. Comisia are următoarele atribuţii:
  • Combaterea delicvenței juvenile;
  • Medierea conflictelor;
 • Comisia de cercetare disciplinară și consiliere privind abaterile disciplinare, formată din 5 membri, este condusă de director adj. Popuș Maria.
 • Comisia de perfecționare și formare continuă a personalului, formată din 8 membri, este condusă de înv. Dem Mirela. Comisia are următoarele atribuţii:
 • Procurarea şi prezentarea noutăţilor editoriale;
 • Sprijinirea cadrelor didactice tinere în vederea obţinerii gradelor didactice.
 • Comisia de securitate şi sănătate în muncă, formată din 3 membri, este condusă de prof. Plop Florica.
 • Comisia pentru elaborare și revizuire PAS, formată din 5 membri, este condusă de dir. adj. Popuș Maria.
 • Comisia pentru situații de urgență, formată din 2 membri, este condusă de prof. Icobescu Alexandru.

Există următoarele comisii cu caracter temporar:

 • Comisia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice, care se vacantează pe parcursul anului școlar (educație fizică și educație muzicală) formată din 4 membri, este condusă de dir. adj. Milian Ioan.
 • Comisia CEAC este formată din 8 membri şi are următoarea componenţă:
 • 1 coordonator
 • 3 reprezentanţi ai corpului profesoral
 • 1 reprezentant al Sindicatului
 • 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor
 • 1 reprezentant al Consiliul Elevilor
 • 1 reprezentant al Consiliului Local Dobrești
 • Comisia CEAC funcţionează pe durata unui mandat de 4 ani.

 

AVANTAJELE OPŢIUNILOR

 

S-a hotărât alegerea acestor ţinte de către conducerea şcolii, pentru că ele conduc la creşterea calităţii educaţionale în şcoală şi lărgesc accesul la educaţie al elevilor.

Ţintele strategice alese sunt necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare, ele respectând politicile şi strategiile de dezvoltare naţională, regională şi locală.

Ţintele alese se pot realiza cu resursele financiare existente şi previzibile în următorii 5 ani şcolari.

 

PARTEA a III-a

 

MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE

EVALUARE A CALITĂŢII

 

CADRUL LEGAL pentru funcţionarea CEAC este:

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, art. 11 şi 12;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat O.M.Ed.C. nr. 4925/2005;
 • Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.

 

SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII URMĂREŞTE:

 • Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală;
 • Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală);
 • Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare.

 

PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA SUNT:

 • Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extra-curriculare);
 • Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor de învăţare;
 • Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate;
 • Obţinerea performanţelor şi evaluarea rezultatelor învăţării;
 • Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare;
 • Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu întreaga comunitate, precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii;
 • Evaluarea complexă a întregii vieţi şcolare.

 

PARTEA a IV-a

INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ

(AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII

 

      PROCEDURA DE EVALUARE A INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII:

 

 • Selectarea domeniului/temei/temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile prevăzute de lege);
 • Diagnoza nivelului de realizare;
 • Judecarea nivelului de realizare;
 • Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare;
 • Crearea unui grup de lucru;
 • Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate;
 • Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere;
 • Reaplicarea instrumentului de evaluare.

 

TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA INTERNĂ (AUTOEVALUAREA) CALITĂŢII:

 

 • Fişe şi alte instrumente de evaluare;
 • Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală;
 • Chestionare;
 • Ghiduri de observaţie;
 • Tipuri de proiecte;
 • Rapoarte scrise;
 • Diferite fişe de apreciere;
 • Plan operaţional;
 • Fişe de analiză a documentelor şcolii;
 • Obiecte concrete: rezultate materiale ale proiectului;
 • Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi local;
 • Standarde, metodologii, ghiduri de bună practică, alte instrumente privind evaluarea instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.

 

PARTEA a V-a

 

MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII

 

 1. Se selectează domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere conform „Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică” (H.G.21/18.01.2007 sau art. 10 din O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006).
 2. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a nivelului de realizare
 3. Se judecă nivelul de realizare.
 4. Se identifică punctele tari, cele slabe şi ţintele pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare.
 5. Se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea internă este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate constitui o altă echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în organizaţie – profesor de specialitate, responsabil de comisie metodică, de arie curriculară etc, care să aplice programul de îmbunătăţire).
 6. Se modifică/optimizează/completează PDI şi planurile operaţionale.
 7. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/optimizare/remediere pentru domeniul selectat.
 8. Se reaplică instrumentul de evaluare.

 

Director,

Prof. Gego Maria Livia

Responsabil Comisia  CEAC

Prof. Mada Claudia

 

Pasul 1

CEAC elaborează un plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată),

cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii.

Pasul 2

Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional propus de CEAC.

 

 

Pasul 3

Realizarea activităţilor stabilite de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii conform planificării.

Monitorizarea şi evaluarea, de către membrii CEAC, în funcţie de responsabilităţile specifice, a modului de realizare a activităţilor de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii.

 

 

Pasul 4

Realizarea de către CEAC a raportului anual de evaluare internă a calităţii.

 

 

Pasul 5

Consiliul de administraţie aprobă

Raportul anual de evaluare internă a calităţii propus de CEAC.

Consiliul de administraţie revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a calităţii).

 

 

Pasul 6

Raportul anual de evaluare internă a calităţii este făcut public şi este trimis către inspectoratul şcolar şi, la cerere, către ARACIP.